• 363
 • 378

  INTEGRA - Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva
  INTEGRA - Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje

 • 379

  Srečanja s kulturnimi mediatorji

 • 380

  Predstavitveni sestanki

 • 381

  Kick off meeting

Projekt

Glavni skupni cilj projekta
Skupni cilj projekta je pove ati znanje in ezmejno sodelovanje
zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja
žensk migrantk(zlasti do tistih, za katere obstaja nevarnost
pohabljanja ženskih spolnih organov in MF), z razvojem indeksa
spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic. To
bo omogo ilo zdravstvenim delavcem ustrezno reševanje
naraš ajo ega problema na ezmejnem podro ju preko uporabe
skupnega protokola za ukrepanje.
Programsko obmo je se zaradi bližine t.i. »Balkanske poti« soo a z rastjo števila priseljencev iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike.
Prisotnost ljudi iz zelo razli nih kultur prinaša nove izzive, povezane z integracijo na vseh institucionalnih ravneh. Projekt se loteva doslej manj raziskane teme, varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z mo nimi patriarhalnimi vzorci. Za prvo fazo projekta, oceno pojava, bo v projektu
uporabljen interdisciplinarni pristop. Temu bo sledil razvoj smernic za zdravstvene in socialne delavce. Poleg tega je predvideno usposabljanje za socialne in zdravstvene delavce, ki bo usmerjeno v premagovanje težav pri medkulturni komunikaciji in pa posebno medicinsko usposabljanje zgolj zdravstvenih delavcev o zdravljenju migrantk, tudi v težkih primerih, kot je pohabljanje ženskih spolnih
organov .Projekt bo izveden na ezmejnem obmo ju iz dveh razlogov: prvi je, da so migracije pojav, ki vpliva na obmejno obmo je programskega obmo ja pri emer prepustnost meja lajša gibanje migrantov iz sosednjih držav, od koder izhaja potreba po oblikovanju skupnih smernic. Drugi razlog je izmenjava dobrih
praks. Italijanske zdravstvene ustanove imajo ve izkušenj z oskrbo priseljenk iz držav Azije in Afrike, medtem ko tovrstni bolniki v Sloveniji predstavljajo nov pojav, saj so se slovenske zdravstvene strukture doslej soo ale s težavami v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem žensk, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije (Bosna, Kosovo) – od tod izhaja potreba po izmenjavi dobrih praks in oblikovanju skupnih smernic.
1) skupne smernice glede komunikacije in medkulturnih odnosov, kot tudi o medicinskih tehnikah za zdravljenje žensk, žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok. Smernice bodo temeljile na že uveljavljenih dobrih praksah, na izmenjavi izkušenj med zdravstvenimi delavci in na novem indeksu spolnega in reproduktivnega zdravja, ki bo razvit na osnovi rezultatov raziskave/akcije.
2) Usposabljanje zaposlenih v zdravstvu o komunikaciji, medkulturnih odnosih in zdravstvenih tehnikah, ki se uporabljajo pri bolnicah žrtvah pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok. Izobraževanje za medkulturne mediatorje in uspoabljanje novih mediatorjev, ki bodo znali interpretirati potrebe po povezovanju med med migrantskimi skupnostmi in bolnišnicami na temo zdravja.